L’autonomia
cunteda

N’istalaziun unica, te chëra che l’ert, l’architetöra, la cultura y la storia s’incunta cun les generaziuns da incö y da indoman

N’esposiziun dedicada
al’autonomia dl Südtirol

L percurs dla mostra mët tla lum te nuef stazions l’autonomia dl Südtirol. L mostra coche l’autonomia dl Südtirol ie unida a se l dé, ciuni che ie si cuntenuc zentrei y ce valores che ie liei limpea. Chi fova pa Silvius Magnago, che vën cunscidrà l “pere dl’autonomia” y co nfluenzea pa l’autonomia dl Südtirol la jënt che viv tlo da nëus? Co regulea pa l’autonomia la cunvivënza dla grupes linguistiches y sun ce fundamëntes finanzieres se stizela pa? L vën nce vagà na udleda sëura i cunfins ora y tl daunì: Ulà nes dëssa pa l’autonomia mené?

La mostra ie davierta y da pudëi udëi uni di dl’ena da uni ëura. Per udëi la mostra zënza vijita meneda ne iel de bujën de deguna prenutazion y la vijita ie debant.

Vijites

V Les vijites acompagnades ala mostra permanënta pó gní prenotades tres e-mail info@landesmuseen.it.

I laboratori por les scores pó gní prenotá tres la seziun Vijites y incuntades dl Consëi provinzial.

Misciun y contac

La mostra permanënta ie da udëi sun plaza  Silvius Magnago a Bulsan.

Urganisazion
Azienda Museums provinziei
0471 32 01 62
info@landesmuseen.it 

Dilan a dötes les istituziuns, aziëndes y porsones che á daidé realisé chësc proiet.

L’Aziënda Museums provinziai á ciaré da stlarí düc i dërc sön les imajes adorades. Te val‘ caji n’éra baldi nia jüda, ince sce al é gnü fat tröpes inrescides. Contatede prëibel l’Aziënda Museums provinziai tl caje de ghiranzes legales.

Balsan
Plaza Silvius Magnago
Parco Berloffa

Entrada debann